info@sanasport.bg Ние ще отговорим в рамките на 24 часа

Обработка на лични данни

I. Основни разпоредби

 • Ние, т.е. AVORI s.r.o., стопанисващо електронния магазин Sanasport.bg, сме администратор на данни съгласно член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу "ОРЗД")
 • Данни за контакт на администратора
  • Компания: AVORI s.r.o., ID № 291 84 673, със седалище Údolní 27, Brno 602 00. Дружеството е регистрирано в раздел C, Insert 63946 в Регистрационния съд в Бърно
  • електронна поща: info@sanasport.bg
 • Лични данни означава всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, мрежов идентификатор или на един или повече специфични елементи на физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

II. Какви данни обработваме?

Обработваме личните данни, които ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги.

 • Ако поръчате стоки в електронния магазин, ние обработваме вашите данни за фактуриране, данни за контакт (телефон и имейл) и евентуално данни за доставка, необходими за доставката на стоките.
 • Ако създадете потребителски профил, обработваме данните, които предоставяте в него (обикновено данни за фактуриране, контакт и доставка), както и историята на предишните ви поръчки.
 • Ако се интересувате от получаването на търговски съобщения и сте се абонирали за тях, тогава вашият имейл.
 • Ако предявявате рекламация на стоки чрез нашия регистър за рекламации, тогава попълнете съдържащите се в него данни.

III. Защо обработваме данни?

Най-вече за да можем да изпълним това, което сме поели като ангажимент. Ако не можем да обработваме данните, няма да можем, наред с другото, да ви доставим стоки от електронния магазин, да ви дадем възможност да регистрирате потребителски профил или да ви изпращаме търговски съобщения - директен маркетинг.

Законното основание за обработване на лични данни е:

 • изпълнението на договор между вас и нас съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД;
 • имате легитимен интерес от предоставянето на директен маркетинг (по-специално за изпращане на търговски съобщения) съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който се основава на съзнателни отношения между вас като клиент и нас като администратор по смисъла на основание 47 от ОРЗД.

Целта на обработката на личните данни е, в зависимост от случая:

 • за изпълнението на договора обработката на вашата поръчка и упражняването на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения (при подаване на поръчка ние изискваме лични данни, които са необходими за успешното обработване на поръчката - без предоставянето на данни не е възможно да се сключи договор);
 • създаване на потребителски акаунт за ускоряване на процеса на покупка;
 • по-бърза поддръжка на клиенти в случай на вашите въпроси;
 • изпращане на търговски съобщения и свързани с тях маркетингови дейности (обикновено анализиране на вашите предпочитания и показване на подходящо съдържание или показване на реклами на други уебсайтове, т.нар. ремаркетинг);
 • приспособяване на качеството на нашите услуги към вашите нужди (обикновено извършване на анализи, за да се определи как използвате електронния магазин);
 • възможността да се свържем с вас в случай на спечелване на състезания (в електронния магазин или в социалните медии), за да ви доставим наградата.

IV. Как обработваме данните?

Обработваме вашите данни с най-голямо внимание и грижа за сигурността - също като вас не искаме нищо да се случи с вашите данни. Ние защитаваме данните в съответствие с ОРЗД и Закон № 101/2000 Сб. за защита на личните данни и декларираме, че сме предприели всички подходящи технически и организационни мерки за защита на данните. Със същата грижа подбираме партньорите (= обработващите данни), така че те да са в състояние да осигурят подходящи технически и организационни мерки за защита на данните.

 • Задължаваме се да не разкриваме данните ви на трети страни, с изключенията, посочени в член V по-долу.
 • Данните ви ще бъдат обработвани само от обучен персонал, който ще защитава данните и ще поддържа конфиденциалност и тайна.
 • Ние ще обработваме вашите данни за периода, необходим за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения, и за предявяване на искове, произтичащи от тези договорни отношения (за период от 15 години след прекратяване на договорните отношения в съответствие с приложимото законодателство).
 • След изтичането на съответните периоди ще изтрием всички ваши лични данни.
 • Обработваме информация за предишните ви покупки и страниците, които сте посетили, за целите на директния маркетинг, включително профилиране, което служи за по-точно и бързо показване на подходящо съдържание, т.е. за адаптиране на качеството на нашите услуги към вашите нужди. Можете да възразите срещу тази услуга по всяко време, безплатно.
 • Автоматично вземане на индивидуални решения по смисъла на член 22 от ОРЗД не се извършва от наша страна.

V. Кой има достъп до данните?

На първо място, ние, администраторът на данни AVORI s.r.o., операторът на електронния магазин Sanasport.bg, и избраните от нас служители сме обвързани с конфиденциалност. Освен на нас, в някои случаи личните данни са достъпни и за обработващи лични данни, на които предаваме данни в минимално необходимата степен за изпълнение на задълженията ни - например в случай на поръчка от електронен магазин не бихме могли да доставим стоките, без да предадем данните на превозвачите.

Обработващите данните, необходими за вашата поръчка, са по ваш избор:

 • доставчикът на платежния шлюз GoPay (GOPAY s.r.o.) в случай на онлайн плащане
 • превозвач GLS (General Logistics Systems B.V.)
 • Speedy (Speedy AD)
 • eCont (Econt Express Ltd)
 • Служба за изпращане Поща без граници (FROGMAN s.r.o.)

Обработващите данни за бизнес комуникации са:

 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC), когато поръчвате, регистрирате се и се абонирате за търговски съобщения, за да изпращате търговски съобщения
 • ECOMAIL.CZ (ECOMAIL.CZ s.r.o.), когато поръчвате, регистрирате се и се абонирате за търговски съобщения, за да изпращате търговски съобщения
 • SupportBox (OLYMPIC s.r.o.) при поръчка за по-бърза комуникация по имейл

Обработващите данни за директен маркетинг са:

Обработвателите на необходимите данни за изпълнение на договора и рекламации са отделните доставчици на продаваните от нас марки.

Може да се наложи да предоставим вашите строго необходими лични данни за целите на предотвратяването на измами, а именно в случай на уведомяване за възможни криминални престъпления или заплахи за обществената сигурност. В такъв случай ние ще предадем въпросните лични данни на компетентния орган.

VI. Какви са правата ви?

Във връзка с обработката на лични данни имате следните права съгласно ОРЗД:

 • правото на достъп до личните ви данни;
 • правото на коригиране или допълване на личните данни;
 • правото на изтриване на лични данни;
 • правото на преносимост на данните;
 • правото да поискате ограничаване на обработката;
 • право на възражение срещу обработката;
 • правото да бъдете информирани за нарушение на сигурността на личните данни;
 • правото да подадете жалба до Органа за защита на данните;
 • правото да оттегли съгласието си за обработка на данни по всяко време;
 • и други права, посочени в ОРЗД.

VII. Заключителни разпоредби

 • Ние събираме вашите лични данни за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не ги обработваме по начин, който е несъвместим с тези цели.
 • Ние гарантираме, че обработваме личните данни така, че да няма рискове за вашите права и свободи. Прилагаме подходящи технически и организационни мерки, като например криптиране и тестване, като гарантираме постоянната поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите, обработващи вашите лични данни.

Тези условия влизат в сила на 25.5.2018 г.

Супер
цена
Специалната оферта ще изчезне в
0:05:59:25
Kilpi Sylane
-39 % Шорти на открито Kilpi Sylane
92 лв 150 лв
само 8 бр . на тази цена